VEB gecertificeerd

Vakmanschap:
Een VEB Erkend Installatiebedrijf onderscheidt zich door vakmanschap en voldoet aan de kwaliteitsregeling van de VEB, de VEB 3 Kwaliteitsregeling.
VEB Erkende Bedrijven voldoen aan de wet PBR. Men stelt het risico vast conform de VRKI en vult het intake document in.
Op basis hiervan wordt een beveiligingsplan gemaakt.
Uiteindelijk wordt in overleg met de opdrachtgever en/of verzekeraar bepaald welke maatregelen worden uitgevoerd.
Na oplevering kan een kwaliteitsdocument (certificaat of opleveringsbewijs) worden afgegeven.

VEB3 Kwaliteitsregeling:

Kwaliteit gewaarborgd:
De VEB heeft in 2009 haar eigen VEB 3 Kwaliteitsregeling geïntroduceerd als aanpassing op de toen geldende VEB 2000 regeling.
De doelstelling om een breed gedragen regeling in de markt te zetten,
met name gericht op kwaliteit van opgeleverd werk en gecontroleerde vakbekwaamheid van installateurs, is behaald.

Input van verzekeraars gewaardeerd:
Verzekeraars hebben geholpen om de regeling tot stand te brengen.
Aan hen is gevraagd mee te denken en input te geven. En daar is gevolg aan gegeven.
Zo is er bijvoorbeeld een inspectie / keuringsbeleid aan de regeling gekoppeld.
Het resultaat mag er zijn: een kwaliteitsregeling, breed gedragen in de markt: De VEB 3 Kwaliteitsregeling.

Basis van de VEB 3 Kwaliteitsregeling:
Uitgangspunt van de regeling zijn de wet PBR en de VRKI. Daarnaast is kwaliteit van opgeleverd werk een speerpunt.
De kwaliteit van het opgeleverde werk wordt gecontroleerd door middel van jaarlijkse inspecties van opgeleverd werk.
Daarbij worden onze installateurs gecoacht en begeleid, ook ten aanzien van hun bedrijfsvoering.
Alles gericht om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren.

VEB Erkenning:
Beveiligingsbedrijven die aan alle in de VEB 3 Kwaliteitsregeling gestelde eisen voldoen, mogen zich VEB Erkend Beveiligingsbedrijf noemen.
Ze passen de VRKI toe, zijn bewezen betrouwbaar en voldoen aan de Wet PBR.
Een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf mag kwaliteitsdocumenten (certificaat of opleveringsbewijs) afgeven.
Elk erkend bedrijf ontvangt jaarlijks een certificaat waaruit zijn erkenning blijkt.

Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI)

De VRKI:
Verzekeraars hebben samen met het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), de VEB en overige belanghebbenden de VRKI ontwikkeld.
De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een meetinstrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen.
Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort preventiemaatregelen getroffen moeten worden en van welke zwaarte.
Voor een VEB Erkend Installatiebedrijf is het beheersen en het kunnen toepassen van de VRKI verplicht.

Particulier en de inboedel:
De inbraakgevoeligheid van woningen wordt bepaald door de aanwezigheid van - voor inbrekers - attractieve zaken van de inboedel.
De totaal (verzekerde) waarde ervan bepaalt de risico klasse.
In een schema wordt aangegeven welke beveiligingsmaatregelen er bij welke risicoklasse behoren.

Attractieve zaken kunnen zijn:
- audiovisuele- en computerapparatuur
- lijfsieraden, contant geld en geldswaardig papier
- bijzondere bezittingen (verzamelingen, antiek, kunst e.d.)

Het bedrijf en de inventaris en goederen:
De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt bepaald door de aanwezigheid van de soort attractieve goederen en inventaris,
de (verzekerde) waarde ervan en onder welke omstandigheden de goederen aanwezig zijn (eigen gebruik, winkel / showroom of in een magazijn).
In een schema wordt aangegeven welke beveiligingsmaatregelen er bij welke risicoklasse behoren.

Beveiligingsmaatregelen, een totaal concept:
De VRKI onderscheidt diverse soorten beveiligingsmaatregelen. Men spreekt ook wel over OBER maatregelen:
- O staat voor Organisatorisch
- B staat voor Bouwkundig
- E staat voor Elektronisch
- R staat voor Reactie cq. opvolging.
Daarnaast spreekt met over Meeneembeperkende maatregelen en Compartimentering.

Advies en installatie overeenkomstig de VRKI:
Een VEB Erkend Installatiebedrijf zal, gebaseerd op de VRKI, het intakedocument en desgewenst een beveiligingsplan kunnen opstellen.
Een intakedocument is het advies van het beveiligingsbedrijf aan zijn klant.
Of dit advies opgevolgd gaat worden, is afhankelijk van de wens van de klant en kan ook afhangen van de eisen van zijn verzekeraar.
In het kwaliteitsdocument wat door het beveiligingsbedrijf wordt afgegeven, staat het advies en er staat wat er daadwerkelijk aan beveiligingsmaatregelen is uitgevoerd.
Kennis van de VRKI om te kunnen adviseren en te installeren is noodzakelijk.

Is de VRKI verplicht?
Verzekeraars zijn individueel bevoegd om eigen eisen te formuleren. Zij kunnen derhalve afwijken van de VRKI.
Het Verbond van Verzekeraars stimuleert de toepassing van de VRKI echter wel.

VRKI opfristrainingen:
De VEB verzorgt regelmatig opfristrainingen. Deze trainingen zijn toegankelijk voor zowel leden van de VEB als verzekeraar en/of tussenpersonen van verzekeraars.